TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kooperace soukromého a veřejného sektoru v oblasti sociální reklamy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kooperace soukromého a veřejného sektoru v oblasti sociální reklamy cs
dc.title Cooperation of Private and Public Sector to Create Social Advertising en
dc.contributor.author Harantová, Lenka
dc.relation.ispartof Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci
dc.identifier.isbn 978-80-87500-20-0
dc.date.issued 2012
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Verbum
dc.subject Social advertising en
dc.subject typology of social campaigns en
dc.subject history of social advertising en
dc.subject clients en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.description.abstract Hlavním cílem kapitoly je popis různých kooperačních aktivit soukromého a veřejného sektoru při tvorbě sociálních reklam potažmo sociálních kampaní, které bývají zahrnovány do tzv. aktivit CSR (Corporate Social Responsibility). Úvodní část definuje pojem sociální reklama a charakterizuje její historii, typologii a zadavatele sociálních kampaní. Další část se věnuje popisu konkrétních kampaní, které proběhly jak v České republice, tak i v zahraničí. Poté jsou uvedeny výsledky kvantitativního šetření, které proběhlo v rámci online dotazníků a věnovalo se otázkám sociální reklamy. Na závěr jsou popsány různé formy kooperace soukromého a veřejného sektoru při tvorbě sociálních reklam. cs
dc.description.abstract The main goal of this chapter is a description of cooperative activities of private and public sector to create social advertising or social campaign, that are included in CSR (Corporate Social Responsibility) activities. Introductory section defines the social advertising and characterizes it´s history, typology and social campaigns clients. The next section is devoted to description of specific campaigns, which were in the Czech Republic and abroad. Following are the results of the quantitative survey, which took place in online questionnaires and devoted to issues of social advertising. Final part describes various forms of cooperation of private and public sector to create social advertising. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005953
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/12:43869244!RIV13-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43869478
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:26Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:26Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 150
utb.identifier.utb-sysno 66366
utb.identifier.nkp 5465746
utb.contributor.internalauthor Harantová, Lenka
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record