TBU Publications
Repository of TBU Publications

Etika a její role v budování vztahu se zákazníkem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Etika a její role v budování vztahu se zákazníkem cs
dc.title Ethics and its role in building a relationship with the customer en
dc.contributor.author Přibyl, Milan
dc.relation.ispartof Odpovědný management v podnikání a veřejné správě – cesta do inovační společnosti
dc.identifier.isbn 978-80-89401-75-8
dc.date.issued 2012
dc.citation.spage 72
dc.citation.epage 78
dc.event.location Žilina
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG Žilina a Etika podnikání a veřejné správy, o.s.
dc.subject Customer Satisfaction en
dc.subject Managerial Ethics en
dc.subject Trust en
dc.subject Customer Relationship en
dc.description.abstract Primárními stakeholdery každé firmy jsou zákazníci, na základě jejich spokojenosti a loajality dosahuje podnik finančních cílů, které si stanovil. Vzájemná závislost mezi dodavatelem a zákazníkem je nedílnou součástí firemního marketingu, jehož efektivnost je do značné míry určena právě dlouhodobým vztahem mezi firmou a zákazníkem. Důvěra je zásadním atributem ekonomického rozvoje a růstu. Uplatňování etických principů je jedním ze zásadních předpokladů vzniku, budování a rozvoje dlouhodobého vztahu se zákazníkem a vytváření pevných vztahů se zákazníkem je jednou z klíčových podmínek k dosahování dlouhodobé prosperity firmy. cs
dc.description.abstract The primary stakeholders are customers of each company, based on their satisfaction and loyalty enterprise achieves financial goals that you set. The interdependence between the supplier and the customer is an integral part of corporate marketing, whose effectiveness is largely determined by just long-term relationship between the company and the customer. Trust is an essential attribute of economic development and growth. Application of ethical principles is one of the basic prerequisites creation, building and developing long-term customer relationships and create strong relationships with customers is one of the key conditions for achieving long-term prosperity of the company. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005943
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/12:43869067!RIV13-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43869288
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:26Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:26Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 205
utb.identifier.utb-sysno 85612
utb.identifier.nkp 5498109
utb.contributor.internalauthor Přibyl, Milan
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record