TBU Publications
Repository of TBU Publications

Počet pravděpodobnosti a matematická statistika s aplikacemi v programu XLStatistics

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Počet pravděpodobnosti a matematická statistika s aplikacemi v programu XLStatistics cs
dc.title Probability and mathematical statistics with applications in XLStatistics software en
dc.contributor.author Kovářík, Martin
dc.contributor.author Klímek, Petr
dc.identifier.isbn 978-80-87106-23-5
dc.date.issued 2009
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Martin Stříž
dc.subject Probability en
dc.subject mathematical statistics en
dc.description.abstract Tato kniha má sloužit jako pomůcka pro všechny, kteří mají zájem o statistické analýzy dat a softwarové nástroje. Celá kniha je rozdělena do devíti hlavních kapitol. První z nich se zabývá prostředky statistického popisu souborů. Základní statistické charakteristiky mohou čtenáři snadno přeběhnout k zavedení teorie pravděpodobnosti. Nosnou kapitolu v této knize nabízí čtenářům náhodnou veličinu a rozdělení pravděpodobnosti, které se podrobněji věnují jednotlivé části, včetně popisu důležitých rozdělení pravděpodobnosti i popisu náhodného vektoru. Poslední kapitoly 7-9 jsou věnovány velmi důležité oblasti matematické statistiky, kterými jsou odhady a testy statistických hypotéz. Všechny teoretické oblasti jsou prokládány praktickými aplikacemi. Závěrečná část obsahuje odkazy, statistické tabulky, stručný anglicko-český slovník nejčastěji používaných pojmů v oblasti statistiky a teorie pravděpodobnosti, a nakonec seznam a popis listů programu XLStatistics. cs
dc.description.abstract This book is intended to serve as an aid for all those are interested in statistical data analysis and its software tools. The whole book is divided into nine main chapters. The first one deals with the means of statistical description samples. Throught the basic statistical characteristics can reader easily go over to the introduction of probability theory. The noble chapter in this book offers readers the random variables and probability distributions, which in more detail take into parts some important probability distributions, including a description of a random vector. The last 7-9 chapters are devoted to the very important areas of mathematical statistics, which are estimates and statistical hypotheses test . All of the theoretical areas are interspersed with practical applications. The closing part contains of references, statistical tables, concise English-Czech dictionary of the most frequently used terms in statistics and probability theory, and finally of a list of XLStatistics sheets. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004442
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508425!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43859585
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:16Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:16Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 280
utb.identifier.utb-sysno 000055052
utb.identifier.nkp 004159062
utb.contributor.internalauthor Kovářík, Martin
utb.contributor.internalauthor Klímek, Petr
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record