TBU Publications
Repository of TBU Publications

Management of commercial banks and banking transactions

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Management of commercial banks and banking transactions en
dc.title Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií sk
dc.contributor.author Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Polách, Jiří
dc.contributor.author Polách, Jiří
dc.contributor.author Kameníková, Blanka
dc.contributor.author Hrubošová, Eva
dc.identifier.isbn 978-80-89401-18-5
dc.date.issued 2010
dc.type book
dc.language.iso sk
dc.publisher GEORG
dc.subject commercial bank en
dc.subject management of commercial bank en
dc.subject banking transactions en
dc.subject credit and loans en
dc.subject deposits en
dc.subject electronic banking en
dc.subject payment system en
dc.description.abstract Finančný trh predstavuje systém vzťahov, inštitúcií a nástrojov umožňujúcich akumulovať a rozmiestňovať dočasne voľné finančné prostriedky medzi ekonomické subjekty na základe vzťahu ponuky a dopytu. Prostredníctvom finančného systému sú uskutočňované platobné operácie v ekonomike. Bankový systém môžeme definovať ako systém vzťahov, inštitúcií a pravidiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi v ekonomike. Jeho usporiadanie je determinované politickými a historickými aspektmi, zvyklosťami, tradíciami a ekonomickými špecifikami krajiny. Bankový systém je súčasťou celkového národohospodárskeho systému krajiny. sk
dc.description.abstract Financial market represents a series of relationships, institutions and instruments that makes it possible to accumulate and distribute temporarily free financial resources between the economical subjects based on the relation between the supply and the demand. Through financial system are done the payment operations in the economy. The banking system can be defined as a system of relations, institutions and rules between the banking and non-banking subjects in the economy. His order is determined by the political and historical aspects, traditions, habits and economical specifics of the country. The banking system is a part of the whole economic system of the country. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004419
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509657!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43863031
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:10Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:10Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 470
utb.identifier.utb-sysno 61338
utb.identifier.nkp 005045850
utb.contributor.internalauthor Belás, Jaroslav
utb.contributor.internalauthor Polách, Jiří
utb.contributor.internalauthor Polách, Jiří
utb.contributor.internalauthor Kameníková, Blanka
utb.contributor.internalauthor Hrubošová, Eva
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record