Show simple item record


dc.title Celostní management cs
dc.title Holistic management en
dc.contributor.author Porvazník, Ján
dc.contributor.author Ladová, Janka
dc.identifier.isbn 978-80-89256-48-8
dc.date.issued 2010
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Iris, Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
dc.subject holistic en
dc.subject competence en
dc.subject function of control en
dc.subject information of management en
dc.subject comunication en
dc.subject motivation en
dc.subject subject of management en
dc.subject self and time management en
dc.description.abstract Publikace je zaměřena na prezentování a rozvíjení myšlenek školy Celostního managementu. Ten je autory definován jako soustava poznatků, které specifikují požadavky na celostní kompetentnost účastníků v manažerských procesech - vlastníky, manažery a zaměstnance. Tato způsobilost je podle autorů determinována sociální zralostí, které úroveň je ovlivňována jejich osobnostními vlastnostmi, odbornou zdatnosti, které míra je daná jejich odbornými i všeobecnými znalostmi, praktickými dovednostmi, stupeň rozvoje, který závisí na schopnosti využívat získané znalosti v praktickém životě. Poznatky celostního managementu jsou v publikací strukturovány do sedmi kapitol. V první kapitole je předmět postavení Celostního managementu definované v soustavě multinacionálních věd. Celá druhá kapitola je orientována na přípravu (vzdělávání) lidí a dosahování celostní manažerské způsobilosti. Třetí kapitola je zaměřena na pilíř sociální zralosti subjektů procesu managementu. Čtvrtá kapitola publikace je zaměřena na význ cs
dc.description.abstract Publication is focused on presenting and developing ideas of Holistic management school. Authors define Holistic management as knowledge frameworks, which specify requirements for holistic competency of participants in managerial processes ? owners, managers and employees. This competency is defines by authors like a Social maturity, which level is influenced by personal characteristics; Knowledge skill, which scale is formed by professional and general knowledge; Practical skills, which level depends on competence of using knowledge in real life. In this publication is knowledge about holistic management structured into seven chapters. In first chapter is subject and role of holistic management defined in framework of multinational sciences. Second chapter is oriented on people adjustment (education) and achieving holistic managerial competency. Third chapter is focused on social maturity pillar of participant in managerial process. Fourth chapter is focused on the skills foundation of the manageme en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004415
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509787!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43862994
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:09Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:09Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 490
utb.identifier.utb-sysno 56104
utb.identifier.nkp 004238965
utb.contributor.internalauthor Porvazník, Ján
utb.contributor.internalauthor Ladová, Janka
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record