TBU Publications
Repository of TBU Publications

Industrial Engineering as a Factor in Business Competitieveness of the Production Companies

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Industrial Engineering as a Factor in Business Competitieveness of the Production Companies en
dc.title Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov sk
dc.contributor.author Poláková, Veronika
dc.contributor.author Bobák, Roman
dc.identifier.isbn 978-80-8154-051-6
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso sk
dc.publisher GEORG
dc.subject competitieveness en
dc.subject method´s of industrial engineering en
dc.subject lean production en
dc.subject productivity en
dc.subject waste en
dc.subject cost en
dc.subject profitability en
dc.subject corporation´s performance en
dc.subject logistics en
dc.description.abstract V dnešnej dobe je priemyselné inžinierstvo odbor , ktorý je rozvinutý po celom svete a rozvíja sa ďalej . Zákazník presne vie , za čo chce platiť a za čo nie , vyžaduje stále nové a lepšie výrobky , to vyvoláva na podniky neustály tlak , aby reagovali čo najrýchlejšie na požiadavky . A preto sa podniky musia začať snažiť o maximálnu elimináciu plytvania všetkého druhu , o znižovanie nákladov , zvyšovanie produktivity a čo najlepšie uspokojenie zákazníka , aby tak dosiahli konkurencie schopnejší pozíciu . Preto sa svoju konkurenčnú výhodu snaží stavať na inováciách a kvalite . Monografia rieši problematiku zavádzania metód priemyselného inžinierstva v slovenských a českých výrobných podnikoch z viacerých hľadísk . Cieľom je zistiť vzájomnú závislosť znižovanie nákladov , zjednodušovanie a zrýchľovanie procesov výroby a konkurenčné výhody . Najskôr je spracovaná literárnej rešerše domácich a zahraničných zdrojov súvisiacich s danou problematikou . Následne sú sformulovaná teoretické východiská pre výskumnú časť , ktoré sú preverené vlastným výskumom . V závere sú porovnané výsledky výskumu s teoretickými poznatkami získanými z literárnej rešerše a sformulovaný záver a odporúčania pre výrobné firmy . Výstupom je metodika na zavádzanie metód priemyselného inžinierstva do výrobných firiem a zvyšovanie ich výrobné a logistické výkonnosti . Monografia je určená záujemcom o zlepšovanie výrobných procesov z radov akademických pracovníkov a študentov vysokých i odborných škôl i pracovníkom odborných útvarov vo výrobných a poradenských organizáciách . sk
dc.description.abstract Today, the industrial engineering discipline that is developed throughout the world and is developing further. The customer knows exactly what he wants to pay and what not, still requires new and better products, it produces a constant pressure on companies to respond to requests as quickly as possible. Therefore, enterprises need to start trying the ultimate elimination of waste of all kinds, to reduce costs, increase productivity, and the best customer satisfaction in order to achieve more competitive position. Therefore, the competitive advantage seeks to build on innovation and quality. The monograph addresses the issue of implementation of industrial engineering methods in the Czech and Slovak manufacturing enterprises from multiple perspectives. The aim is to determine the interdependence of cost reduction, simplification and acceleration of production processes and competitive advantage. First is processed literature review of domestic and foreign resources related to this topic. Subsequently formulated the theoretical basis for the research part, which are verified own research. In conclusion, the research results are compared with theoretical knowledge gained from the literature review and formulated conclusion and recommendations for production companies. The outcome is a methodology for the implementation of industrial engineering methods to the production companies and increasing their manufacturing and logistics performance. The monograph is intended for those interested in improving production processes of the academic staff and students of universities and vocational schools and technical personnel departments in manufacturing and consulting organizations. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004339
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43871059!RIV14-GA0-28120___
utb.identifier.obdid 43871413
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:47Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:47Z
dc.description.sponsorship P(GA402/09/1739), S
dc.format.extent 120
utb.identifier.utb-sysno 000076398
utb.identifier.nkp 006239384
utb.contributor.internalauthor Poláková, Veronika
utb.contributor.internalauthor Bobák, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record