TBU Publications
Repository of TBU Publications

Public Engagement of Zlin Businessmen before 1914

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Public Engagement of Zlin Businessmen before 1914 en
dc.contributor.author Tomaštík, Marek
dc.relation.ispartof Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
dc.identifier.isbn 978-80-7368-683-3
dc.date.issued 2009
dc.citation.spage 113
dc.citation.epage 118
dc.event.title 15th World Economic History Congress
dc.event.location Utrecht
utb.event.state-en Netherlands
utb.event.state-cs Nizozemsko
dc.event.sdate 2009-08-03
dc.event.edate 2009-08-07
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Ostrava cs
dc.subject Bussiness en
dc.subject Zlin en
dc.subject municipal government en
dc.subject public engagement en
dc.subject shoe factory en
dc.description.abstract Zlín – byl dosud považován za symbol podnikatelského úspěchu, který reprezentoval jeho slavný rodák Tomáš Baťa, který svou podnikatelskou činností výrazně změnil charakter města. Zlín byl výrazně modernizován a modernizace výrazně změnila společnost města. Nicméně až do roku 1914 město Zlín nebylo průmyslovým centrem, ale bylo malým městem zemědělského charakteru. V tomto období zapojení podnikatelů do veřejného života ve Zlíně odpovídalo jejich vzdělání, ekonomické síle. Až do konce 19. století byla pro Zlín typická tradiční solidarita pro všechny ekonomicky aktivní osoby. Od počátku 20. století byla tato solidarita postupně narušována pokročilejší fází industrializace. Je typické pro toto období, že většinou drobní podnikatelé, živnostníci a zemědělci byli zapojení do veřejného života, jako jsou politika nebo kultura. Po vzniku továren na obuv se zvýšil společenský život vlivem dvou nejdůležitějších podnikatelů na veřejný život ve Zlíně. Tento vliv se projevil především v roce 1907, kdy zasedli oba jako zástupci podnikatelů v nové městské radě. Výrazněji se začal veřejně angažovanost Tomáš Baťa jako nejvýznamnější podnikatel ve Zlíně až po první světové válce, kdy se stal v roce 1923 starostou města Zlína a začala následnou přestavbu města v souladu s jeho podnikatelskou koncepcí. cs
dc.description.abstract Zlin - up to now has been considered a symbol of business success, represented by its famous native Tomas Barn, whose business changed the character of the town significantly. Zlin had been considerably modernized and turned into a distinctive company town. However, till 1914 the town of Zlin was no industrial center, but a small town of agro-trade character. In this period, the public engagement of Zlin entrepreneurs corresponded to their education, economic level and power. Until the end of the 19th century, conventional solidarity was typical of all economically active people. However, since the beginning of the 20th century, this solidarity had been gradually disrupted by the advanced industrialization. It was typical of this period that mostly small businessmen, tradesmen and farmers were engaged in public affairs such as politics or culture. After the establishment of the shoe companies, the influence of the two most important enterpreneurs upon the public life in Zlin had increased. This influence was particularly manifested in 1907, as the representatives of the new enterpreneurs took seats in the municipal board. The public engagement of Tomas Bata, the most important entrepreneur in Zlin, was demonstrated only after World War I, as he became the mayor of Zlin in 1923 and started rebuilding the town in accordance with his own conception. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003490
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28160/09:63510095
utb.identifier.obdid 43860842
utb.identifier.wok 000282722800010
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2013-10-21T07:40:39Z
dc.date.available 2013-10-21T07:40:39Z
utb.contributor.internalauthor Tomaštík, Marek
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record