TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití FT NIR spektrometrie k analýze stupně zrání eidamských sýrů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Využití FT NIR spektrometrie k analýze stupně zrání eidamských sýrů cs
dc.title Analysis of degree maturation of edam cheese by FT near infrared spertroscopy en
dc.contributor.author Šustová, Květoslava
dc.contributor.author Růžičková, Jana
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
dc.identifier.issn 1211-8516 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 56
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 221
dc.citation.epage 228
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.identifier.doi 10.11118/actaun200856010221
dc.relation.uri http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2008056010221.pdf
dc.subject Edam cheese en
dc.subject Maturation en
dc.subject Near-infrared spectroscopy en
dc.subject Soluble nitrogen en
dc.subject Tryptophane en
dc.subject Tyrosine en
dc.description.abstract Práce poukazuje na možnost využití FT NIR spektrometru pro zjišťování zralosti eidamských sýrů a pro rychlou optimalizaci suroviny na výrobu tavených sýrů na základě zjišťování obsahu rozpustného dusíku, tyrozin a tryptofanu v eidamských sýrech. K analýze množství rozpustného dusíku, tyrozinu a tryptofanu byly použity vzorky eidamských bloků o 45 % TVS. Stanovení jednotlivých ukazatelů se provádělo spektrofotometricky extinkcí při vlnové délce 270 nm a 290 nm. Z naměřených hodnot byly na základě empirických vzorců vypočteny obsahy rozpustného dusíku, tyrozinu a tryptofanu. Následně byly vzorky měřeny dvěma způsoby na FT NIR spektrometru. Pomocí sondy (S), kde byl použit plátek sýra a na integrační sféře (IS) v kyvetě, kde byl použit rozstrouhaný sýr. Korelač­ní koeficienty (R) kalibrace stanovené na integrační sféře byly pro rozpustný dusík 0,922, pro tyrozin 0,911 a pro tryptofan 0,852. Pomocí optické sondy byly stanoveny korelační koeficienty (R) kalibrace pro rozpustný dusík 0,996, pro tyrozin 0,958 a pro tryptofan 0,922. Na základě výsledků t-testu nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl mezi referenční a instrumentální (NIR) metodou. Z výsledků vyplývá, že FT NIR spektroskopie může sloužit pro orientační stanovení zralosti eidamských sýrů. Tato metoda je tedy vhodná pro rutinní technologickou kontrolu, kdy je rychlost často důležitější než vysoká přesnost a umožňuje optimální přípravu suroviny pro výrobu tavených sýrů s požadovanými reologickými vlastnostmi. cs
dc.description.abstract This work deals with use of FT NIR spectroscopy to speedy analysis of maturation of edam cheese. Maturation of cheese was study with the measure of soluble nitrogen, tyrosine and tryptophane. This method can be able to make optimal making raw material to production of processed cheese. Samples of edam cheese (45% fat in dry matter) were analysed with time of ripening 7 to 99 days. Soluble nitrogen, tyrosine and tryptophane were analysed on UV-VisSpectrometer (270 and 290 nm). Sequentially samples were analysed on FT NIR spectrometer of two methods: 1) slice of cheese was analysed help with optical probe, 2) grated cheese was analysed on the integration sphere. The values of correlation coefficient of calibration on the integration sphere were as follows: soluble nitrogen 0.922, tyrosine 0.911 and tryptophane 0.852. The values of correlation coefficient of calibration with optical probe were as follows: soluble nitrogen 0.996, tyrosine 0.958 and tryptophane 0.922. The testing of the difference between the reference and predicted values confirmed that there was no statistical difference between the methods of determination in any of the components tested. The results have demonstrated the possibility of determining the soluble nitrogen, tyrosine and tryptophane content in the near-infrared spectral region in cheese during the ripening. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002431
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63509085!RIV11-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43857448
utb.identifier.scopus 2-s2.0-42249092055
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2011-09-30T00:10:05Z
dc.date.available 2011-09-30T00:10:05Z
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Růžičková, Jana
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International