TBU Publications
Repository of TBU Publications

Lokální recidivy po konzervativních výkonech u karcinomu prsu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Lokální recidivy po konzervativních výkonech u karcinomu prsu cs
dc.title Local recurrences after conservative surgery in breast carcinoma en
dc.contributor.author Gatěk, Jiří
dc.contributor.author Dudešek, Bohumil
dc.contributor.author Hnátek, Lukáš
dc.contributor.author Vážan, Petr
dc.contributor.author Čecháček, Miroslav
dc.contributor.author Hradská, Kateřina
dc.contributor.author Kotoč, Július
dc.contributor.author Musil, Tomáš
dc.contributor.author Duben, Jiří
dc.relation.ispartof Klinická Onkologie
dc.identifier.issn 0862-495X OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 21
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 169
dc.citation.epage 173
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.subject Breast cancer en
dc.subject Breast-conserving surgery en
dc.subject Local neoplasm recurrence en
dc.subject adjuvant en
dc.subject antineoplastic agent en
dc.subject adult en
dc.subject aged en
dc.subject article en
dc.subject brachytherapy en
dc.subject breast carcinoma en
dc.subject breast metastasis en
dc.subject cancer chemotherapy en
dc.subject cancer localization en
dc.subject cancer radiotherapy en
dc.subject cancer recurrence en
dc.subject cancer size en
dc.subject cancer staging en
dc.subject conservative treatment en
dc.subject controlled study en
dc.subject disease free survival en
dc.subject female en
dc.subject follow up en
dc.subject hormonal therapy en
dc.subject human en
dc.subject human tissue en
dc.subject major clinical study en
dc.subject mastectomy en
dc.subject multimodality cancer therapy en
dc.subject patient monitoring en
dc.subject practice guideline en
dc.subject radiation dose en
dc.subject Adult en
dc.subject Aged en
dc.subject Aged, 80 and over en
dc.subject Breast Neoplasms en
dc.subject Carcinoma, Ductal, Breast en
dc.subject Combined Modality Therapy en
dc.subject Female en
dc.subject Humans en
dc.subject Mastectomy, Segmental en
dc.subject Middle Aged en
dc.subject Neoplasm Recurrence, Local en
dc.description.abstract Východisko: Lokální recidivy v prsu po konzervativní chirurgické terapii musíme hodnotit jako selhání primární léčby. Ve studii jsme sledovali počet lokálních recidiv po konzervativních chirurgických výkonech i ve vztahu k relapsům a úmrtí na karcinom. Metoda a výsledky: V období od 1.12. 1998 do 30.06.2004 bylo na chirurgickém oddělení nemocnice Atlas ve Zlíně léčeno 143 pacientů s karcinomem prsu, které podstoupily konzervativní výkon. U všech následovala radioterapie prsu a boost. Minimální makroskopická vzdálenost byla l,0 cm. Reexcise následovala, když minimální mikroskopická vzdálenost byla pod 5mm. Minimální dávka na lůžko tumoru a na celý prs byla 50Gy během 5-6 týdnů, denně 2Gy. Vždy byla nasazena brachyterapie. Kombinace chemoterapie s hormonální terapií následovala u 56x, jen chemoterapie 31x, jen hormonální terapie 31x, bez adjuvantní terapie 25x. Výsledky: Medián sledování byl 32 měsíců. Velikost nádoru dle TNM klasifikace: TIS 10, pT1a 1x, pTb 28x, pTc 55x, pT2 44x, pT3 5x. Stadium: 0 1x, I 58x, IIA 56x, IIB 24x, IIIA 4x. Lokální recidiva v prsu se objevila 5x, (3, 49%). Vzdálené metastázy byly registrovány 6x, (4,1%) a z nich 3x(2,09%) došlo k úmrtí základní onemocnění. Lokální recidiva byla pouze jedenkrát následována vznikem vzdálených metastáz a úmrtím na karcinom a to v intervalu 12 měsíců. Velikost primárního tumoru, který recidivoval, se pohybovala od l0mm do 45mm a recidivy objevily se v intervalu od 12 do 42 měsíců. Lokální recidivy byly řešeny mastektomií 4x, jedenkrát reresekcí. Závěr: Počet lokálních recidiv v souboru je v souladu s mezinárodním doporučením a je výsledkem moderní multimodální léčby. cs
dc.description.abstract Backgrounds: Local recurrences in breast after conservative surgery are failure of primary therapy. The aim of the study was monitoring of local recurrences after conservative surgery and also relationships of local recurrences with disease free interval and survival. Materials and Methods: Between 1.12. 1998 and 30.06.2004, 143 patients with breast carcinoma were treated at Department of Surgery Atlas Hospital Zlin by conservative surgery. All patients received radiotherapy and boost in breast. Macroscopic free margins were l0 mm and reexcision were done in all patients with free margins less than 5mm. Dose of the radiotherapy whole breast and cavity were 50Gy, interval 5-6 weeks, daily 2Gy. Brachytherapy received all patients, combination of chemotherapy and hormonal therapy were 56x, only chemotherapy 31x, only hormonal therapy 31x and without adjuvant therapy 25x. Results: Median follow-up was 32 month. Tumor size according to TNM classification: TIS 10, pT1a 1x, pTb 28x, pTc 55x, pT2 44x, pT3 5x. Stage: 0 1x, I 58x, IIA 56x, IIB 24x, IIIA 4x. Local recurrences in breast were 5x, (3, 49%), distant metastases 6x, (4, 1%) and 3x (2, 09%) appeared distant metastases and death at breast carcinoma without local recurrence. Only in one patient local recurrence were followed by distant metastases and death. Interval from local recurrence and death was 12 month. Size of the original tumor with local recurrences was from 10mm to 45 mm. Interval from the time of initial treatment to local recurrences was from12 to 42 month. Surgical treatment of local recurrences included mastectomy 4x and conservative surgery 1x. Conclusion: Number of local recurrences is in correspondence with international guideline and results of modern multimodal therapy. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002428
utb.identifier.obdid 18553091
utb.identifier.scopus 2-s2.0-50249110009
utb.identifier.pubmed 19102224
utb.identifier.coden KLONE
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2011-09-30T00:10:04Z
dc.date.available 2011-09-30T00:10:04Z
utb.contributor.internalauthor Gatěk, Jiří
utb.contributor.internalauthor Dudešek, Bohumil
utb.contributor.internalauthor Hnátek, Lukáš
utb.contributor.internalauthor Hradská, Kateřina
utb.contributor.internalauthor Kotoč, Július
utb.contributor.internalauthor Musil, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Duben, Jiří
Find Full text

Files in this item

Show simple item record