TBU Publications
Repository of TBU Publications

Strukturní analýza PVC nanokompozitů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Strukturní analýza PVC nanokompozitů cs
dc.title Structure analysis of PVC nanocomposites en
dc.contributor.author Kovářová, Lucie
dc.contributor.author Kalendová, Alena
dc.contributor.author Gérard, Jean-François
dc.contributor.author Maláč, Jiří
dc.contributor.author Šimoník, Josef
dc.contributor.author Weiss, Zdeněk
dc.relation.ispartof Macromolecular Symposia
dc.identifier.issn 1022-1360 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005-01
utb.relation.volume 221
dc.citation.spage 105
dc.citation.epage 114
dc.event.title Eurofillers 2003 Conference
dc.event.location Alicante
utb.event.state-en Spain
utb.event.state-cs Španělsko
dc.event.sdate 2003-09-08
dc.event.edate 2003-09-11
dc.type article
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. en
dc.identifier.doi 10.1002/masy.200550311
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.200550311/abstract
dc.subject polyvinylchlorid cs
dc.subject PVC cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject nanokompozity cs
dc.subject interkalace v tavenině polymeru cs
dc.subject morfologie cs
dc.subject Poly (vinyl chloride) en
dc.subject Montmorillonite en
dc.subject Nanocomposites en
dc.subject Melt intercalation en
dc.subject Morphology en
dc.description.abstract Tento článek se zabývá přípravou polyvinylchlorid/jíl nanokompozitů pomocí interkalace v tavenině polymeru za užití jednošnekového kompoundačního přístroje. Problém s tepelnou stabilitou takto připravených nanokompozitů během kompoundace byl eliminován přípravou předsměsi, ktera obsahovala organojíl a změkčovadlo, konkrétně dioktylftalát. Toto změkčovadlo vytvořilo bariéru mezi polymerem a kvartérním aminem. Nanokompozity byly následně zkoumány z hlediska morfologie, kdy interkalace, exfoliace, dispergace na nano-fáze a orientace byly vyšetřovány pomocí Transmisní elektronové mikroskopie (TEM), Rastrovací elektronové mikroskopie (SEM), Mikroskopie meziatomárních sil (AFM) a Rentgenové difrakce (XRD). Navíc byly testovány různé podmínky přípravy vzorků pro jednotlivé výše zmíněné metody. Bylo zjištěno, že částečně interkalovaná a neuspořádaná struktura se vyskytla v případě PVC nanokompozitů obsahujících sodný typ montmorillonitu. Na druhé straně jemná disperze částic montmorillonitu, jinak řečeno částečná exfoliace jednotlivých částic, v matrici PVC byla získána pokud byl jíl organicky upraven. Nakonec byla také věnována pozornost změně morfologie nanokompozitů v případě různých dob míchání v tavenině polymeru. cs
dc.description.abstract In this paper poly(vinyl chloride)/clay nanocomposites were prepared by melt intercalation using a single screw extruder. Problems with thermal stability of these nanocomposites during compounding were largely eliminated by pre-treatment of the organoclay with plasticizer (dioctyl phthalate), which created a barrier between polymer and quaternary amine. These nanocomposite materials were analyzed with respect to their morphology. The intercalation, exfoliation, nano-phase dispersion and orientation were investigated using Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM) and X-ray diffraction (XRD). Moreover, different types of sample preparation for these techniques were tested as well. It was found that partially intercalated and disordered structure arose in poly (vinyl chloride) composites containing sodium type of montmorillonite, while a fine dispersion of partial to nearly full exfoliation of individual montmorillonite layers in poly (vinyl chloride) matrix was observed when this clay was organically modified. Finally, the influence of different mixing time (in extruder) on nano-phase morphology was surveyed. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001973
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504228
utb.identifier.obdid 14053686
utb.identifier.scopus 2-s2.0-20444475699
utb.identifier.wok 000228384500012
utb.identifier.coden MSYME
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2011-08-09T07:34:20Z
dc.date.available 2011-08-09T07:34:20Z
utb.contributor.internalauthor Kovářová, Lucie
utb.contributor.internalauthor Kalendová, Alena
utb.contributor.internalauthor Maláč, Jiří
utb.contributor.internalauthor Šimoník, Josef
Find Full text

Files in this item

Show simple item record