Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Stabilization of a delayed system by a proportional controller

Repozitář DSpace/Manakin

Zobrazit minimální záznam


dc.title Stabilization of a delayed system by a proportional controller en
dc.contributor.author Pekař, Libor
dc.contributor.author Prokop, Roman
dc.relation.ispartof International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
dc.identifier.issn 1998-0140 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 4
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 282
dc.citation.epage 290
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher North Atlantic University Union (NAUN) en
dc.relation.uri http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/19-432.pdf
dc.subject stabilizace cs
dc.subject systémy se zpožděním cs
dc.subject charakteristický kvazipolynom cs
dc.subject princip argumentu cs
dc.subject Michajlovova křivka cs
dc.subject tvarování křivek cs
dc.subject Stabilization en
dc.subject time-delay system en
dc.subject characteristic quasipolynomial en
dc.subject argument principle en
dc.subject Mikhaylov plot en
dc.subject loop shapeing. en
dc.description.abstract Systémy se zpožděním jsou intenzivně studovány již po desetiletí. Stabilita představuje jeden z nejdůležitějších dynamických vlastností systémů a stabilizace zpětnovazebního systému je jeden z hlavních kroků v návrhu regulátoru. Charakteristická rovnice systémů se vstupně-výstupním či vnitřním zpožděním obsahuje kvazipolynom místo polynomu. Ve většině případů póly systému, které jsou řešením charakteristické rovnice, určují stabilitu systému, podobně jako u systému nezpožděných. Cílem této práce je stabilizovat vybraný systém se vnitřním zpožděním pomocí proporcionální zpětné vazby. Úloha je ekvivalentní stabilizaci zpětnovazebního systému pro řízenou soustavu se vstupně-výstupním zpožděním. Analýza problému a odvození vztahů je založeno na principu argumentu (Michajlovově křivce). Analogie s Nyquistovým kritériem stability a citlivostní funkcí je taktéž prezentována. Meze stavitelného parametru proporcionálního regulátoru jsou nalezeny pomocí dokázaných lemmat a vět. Získané výsledky jsou objasněny pomocí simulačních příkladů. cs
dc.description.abstract Time-delay systems have been intensively studied for decades. Stability is one of the most important system dynamics properties and the task of stabilization is the main step of controller design. Closed loop characteristic equations of systems with input-output or internal delays contain quasipolynomials rather then polynomials. System poles determined by the solution of such equation have (in most cases) as the same meaning as for delay-free systems, thus they decide about system stability. The aim of this paper is to stabilize a selected system with internal delay by a proportional controller. The task can be equivalently formulated as a stabilization of a system with input-output delay. The analysis and derivations are based on the argument principle, i.e. on the Mikhaylov criterion, and on the required shape of the Mikhaylov plot. The analogy with the notions of the Nyquist criterion and the sensitivity function is also presented. Stability bounds for the controller parameter are found analytically through proven lemmas, propositions and theorems. Simulation examples clarify the obtained results. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000806
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63508944
utb.identifier.obdid 43863721
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78549261430
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pekař, Libor
utb.contributor.internalauthor Prokop, Roman
Find Full text

Soubory tohoto záznamu

Zobrazit minimální záznam