TBU Publications
Repository of TBU Publications

Valuable products obtained by biotechnology from protein waste

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Valuable products obtained by biotechnology from protein waste en
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Uhlířová, Michaela
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.relation.ispartof Journal of Biotechnology
dc.identifier.issn 0168-1656 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 131
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 263
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science, Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jbiotec.2007.07.478
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165607009388
dc.subject bílkovinný odpad cs
dc.subject recyklace cs
dc.subject hnojiva cs
dc.subject protein waste en
dc.subject recycling en
dc.subject fertilizer en
dc.description.abstract Potenciálně nebezpečné odpady kožedělného průmyslu (chromité postružiny) jsou zpracovány ve dvou krocích na kombinované organické dusíkaté hnojivo. První krok probíhá při vysokém pH (11-12) a zahrnuje hydrolýzu s draselnou bází. V druhém kroku, po enzymatické dechromaci, je pH sníženo na hodnotu 9 pomocí kyseliny fosforečné. Po filtraci a odpaření přebytečné vody vzniká NPK (dusík, fosfor, draslík) hnojivo. Jsou prezentovány příslušné bilanční rovnice. Byla provedena optimalizace technologie a ekonomických aspektů. Výsledky této technologie ukazují, že její pomocí lze nejen likvidovat potenciálně nebezpečné odpady, ale rovněž získat vysoce kvalitní NPK hnojivo, což dělá navrhovanou techologii ekonomicky zajímavou. cs
dc.description.abstract Potentially hazardous wastes from leather industry (blue shavings) are processed into combined organic nitrogen fertilizer with two steps. The first step takes place at high pH (11-12) and hydrolyzation is implemented with potassium alkali, in the second step the pH is lowered to 9 with phosphoric acid after enzymatic dechromation occurs. After filtration and evaporation of excess water, NPK (nitrogen phosphor potassium) fertilizer is produced. The material balance equations are presented. The application of chemical technique and economic optimization is conducted. The results from the presented technique show that it is not only possible to liquidate the potentially hazardous wastes, but also to produce a top quality NPK fertilizer, which makes the proposed technology economically interesting. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000548
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/07:63505987
utb.identifier.obdid 15553470
utb.identifier.wok 000249687100464
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Uhlířová, Michaela
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record